Świetlica

Godziny pracy:

PONIEDZIAŁEK:    650 - 750, 1135 - 1535

WTOREK:             650 - 750, 1135 - 1535

ŚRODA:               650 - 750, 1135 - 1535

CZWARTEK:         650 - 750, 1135 - 1535

PIĄTEK:               650 - 750, 1135 - 1535

 

Pobierz formularz zgłoszenia dziecka na świetlicę.

Zapoznaj się z regulaminem świetlicy.

W celu zwolnienia dziecka z zajęć świetlicowych w danym dniu należy wypełnić zwolnienie według wzoru obowiązującego w szkole - WZÓR ZWOLNIENIA UCZNIA Z ZAJĘĆ

Świetlica pełni funkcję opiekuńczo – wychowawczo - dydaktyczną.
Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom po zajęciach lekcyjnych w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych. Staramy się aby czas spędzony w świetlicy szkolnej także sprzyjał rozwijaniu zainteresowań dzieci oraz nadrabianiu zaległości w nauce.

Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej.
Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania się oraz reguł gier i zabaw, wyrabiana umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, a także ćwiczenia umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami.

Staramy się nauczyć dzieci zachowania się w sytuacjach trudnych (np. doznanie przykrości, przegrana), ponoszenia odpowiedzialności za indywidualne i wspólne wykonywanie zadań oraz wdrażamy do utrzymywania porządku w czasie zajęć i zabaw.

Wychowawca  świetlicy nade wszystko dba o bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci.